Personaliteenused – parimad inimesed toovad parima tulemuse

Parimate tulemusteni viib pädev, kaasamõtlev ja ühtsete väärtustega töötajaskond, kelle leidmine ja
hoidmine on ajamahukas protsess, mis nõuab järjepidevat panustamist. Loome Teile lisandväärtust, aidates leida õiged töötajad, koostades vajaliku dokumentatsiooni ja tehes ettepanekuid töötajate motiveerimisel ning parema töökeskkonna loomisel. Nii on Teie juures pühendunud töötajad, kes panustavad maksimaalselt Teie äri kasvamisse.

Personaliotsing

Õigete inimesteni jõudmine vajab pühendumist, põhjalikkust, kogemusi, läbimõeldud kanalite
kasutamist ja kiiret reageerimist. Aitame leida Teile sobiva töötaja kasutades selleks erinevaid
otsingumeetodeid – avalik otsing, andmebaaside otsing või sihtotsing. Konkreetse otsingumeetodi
kasutus sõltub Teie otsinguvajadusest. Omame kogemusi erinevatest valdkondadest ja erinevatele
ametikohtadele töötajate leidmisel.

Sobiva töötaja leidmiseks viime läbi järgmised tegevused:

 • Otsitava töötaja profiili põhjalik selgitamine.
 • Otsingukanalite kaardistamine.
 • Atraktiivse töökuulutuse kujundamine ja avaldamine erinevates kanalites.
 • Saabunud kandideerimiste analüüs, telefoniintervjuude läbiviimine, taustauuring valitud
  kandidaatidele (sh avalikud andmebaasid, portaalid, sotsiaalmeedia, karistusregister).
 • Parimate kandidaatide põhjalik intervjueerimine, soovitajatele helistamine ja varasema
  töökäitumise tuvastamine.
 • Testide läbiviimine kokkuleppel kliendiga, sh erialase keele/keelte test, isiksuse test
  (DISC), analüütiliste võimete test, motivatsiooni test; motivatsioonikirja ja/või essee
  kirjutamine etteantud teemal.
 • Teile põhjaliku ülevaate koostamine parimatest lõppvooru kandidaatidest, tagasiside
  andmine ja tänukirjade saatmine kõikidele konkursil osalenud kandidaatidele.

Personaliteenus

Personali hoidmisega kaasneb suur hulk olulisi tegevusi, mis tihti jäävad märkamatuks. Aitame
vastavalt vajadusele nii ühekordsete tegevustega kui ka pikaajaliselt, täites Teie ettevõtte
personalijuhi rolli.

 • Personalitöö audit: olemasoleva olukorra ja muudatuste vajaduse kaardistamine läbi
  personalidokumentatsiooniga tutvumise ning vestluste juhtide ja töötajatega.
 • Tööõigusalane nõustamine: töösuhteid puudutavate tüüpdokumentide põhjade
  koostamine ja igakülgne õigusalane nõustamine.
 • Personaliarvestus: uue töötaja registreerimine töötamise registris, töölepingute ja
  ametikirjelduste haldamine ning arhiveerimine, personalistatistika, tööajaarvestuse ja
  puhkusearvestuse pidamine, sh puhkusegraafikute koostamine
 • Personalidokumentatsiooni koostamine: personalialaste lepingute koostamine,
  muutmine ja lõpetamine, ametijuhendi koostamine, konkurentsipiirangu kokkuleppe
  vormistamine, tulemustasu maksmise korra sätestamine, puhkuseavalduse,
  koolituslepingute, lähetusaruannete jpm vormide loomine vastavalt Teie vajadusele.
 • Töökorraldus: protseduurireeglite väljatöötamine, sh uue töötaja sisseelamisprogramm,
  töökorralduse reeglid, puhkuse- ja asendussüsteem, koolituspoliitika,
  sisekommunikatsiooniplaan, arenguvestluste süsteem, töölähetuse kord jpm.
 • Arendus- ja koolitustegevus: töötajate töösoorituse ja tulemuste parandamine läbi
  koolitus- ja arenguplaanide koostamise ja korraldamise.
 • Motivatsioon ja tööga rahulolu: töötajate seas rahulolu- ja motivatsiooniuuringu
  läbiviimine ja motivatsioonisüsteemi loomine.
 • Tasustamine: ametikohtade ja töötajate hindamine, töötasusüsteemi loomine, tulemus- ja
  boonustasusüsteemi loomine, väljamaksmisele kuuluva töötasu ja muude tasude
  arvestamine, tasu väljamaksmine, maksuarvestamise korraldamine ja deklaratsiooni
  esitamine.

Välismaalt saabuva töötaja kiire sisseelamine (onboarding)

Aitame Teie töötajat, kes on saabunud välisriigist Eestisse tööle ja elama, kogu asjaajamise ja kohaliku elu korraldamisega alustades vajalikust dokumentatsioonist, pangakontode loomisest, elukoha leidmisest, keeleõppest ja lõpetades nõustamisega sisseelamisel tekkinud probleemide lahendamisel. Anname endast kõik, et Teie uus töötaja tunneks ennast Eestis teretulnuna, koduselt ja turvaliselt.

Töökeskkonnaspetsialisti teenus

Selleks, et saaksite oma töötajatele pakkuda ohutut ja turvalist töökeskkonda, mis oleks kooskõlas seadustest tulenevate nõuetega, kaardistame ära Teie ettevõtte hetkeolukorra ja teeme ettepanekuid töökeskkonna parendamiseks. Teenuse raames oleme teile abiks järgmiste tegevuste juures:

 • Tööohutusalase tegevuse korraldamine ja dokumentatsiooni loomine, sh
  töökeskkonnastruktuuride loomine, riskianalüüsi läbiviimine ja riskianalüüsi
  dokumendi koostamine, tööohutusjuhendite, tööohutusalaste protseduuride,
  tööõnnetusega seotud dokumentatsiooni koostamine, tervisekontrolli korra ning
  töökeskkonna sisekontrolli korra väljatöötamine.
 • Töötajate tööohutusalane juhendamine ja nõuete tutvustamine.
 • Töötajate tervisekontrolli korraldamine koostöös tervishoiuteenuse pakkujaga.
 • Suhtlemine Tööinspektsiooniga.

Võta meiega ühendust ja aitame lahendada kõik personalitööga seotud mured!

Võta meiega ühendust

Personaliteenuste meeskond

 • Laura Kasterpalu

  Personalivaldkonna juht 5661 9344
 • Laura Hein

  Personaliteenuste juht 5851 6544
 • Maris Mikk

  Personalispetsialist 5851 6544
Your Office
 • +372 622 1886
 • Lõõtsa tn 8a, 11415 Tallinn
Saada päring