E-akadeemia: Kaugtöö võlu ja valu

E-õppe keskkond, vabalt valitud ajal
49.00€
Lisandub käibemaks 20%
Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest e-posti aadressil kuni viis tööpäeva enne koolituse toimumist. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Miks on see teema oluline? Kaugtöö võib meeldida või mitte, kuid selle olemasoluga tuleb harjuda. Kui kümme aastat tagasi kasutas kaugtöövõimalust vaid 7,3% Eesti töötajaskonnast, siis 2021. aastal moodustasid kaugtöö tegijad enam kui veerandi kogu töötajaskonnast. Igal organisatsioonil tasub kaugtöö korraldus hoolikalt läbi mõelda, et ennetada ohte ning tagada südamerahu ja kindlustunne.

Märka ohukohti! Kodukontor toob endaga kaasa rohkem vabadust, aga ka ohte tervisele, vaimsele heaolule ja produktiivsusele. Kaugtöö nõuab töötajalt suuremat enesedistsipliini ja vastutust: siinkohal on oluline tööandja ja töötaja koostöö, et läbi mõelda töökorraldus ja tagada vajalikud töövahendid ja -tingimused. E-Akadeemia veebikoolitus annab ülevaate kolmest olulisest teemast: mõju inimesele, õiguslikud aspektid ja tööohutusalane teave.

Kellele on koolitus loodud? Koolitusele on oodatud tegev- ja keskastmejuhid, personalijuhid ja- spetsialistid ning kõik teised organisatsioonide esindajad, kes rakendavad või plaanivad rakendada kaugtööd. E-Akadeemia veebikoolitus on vaadatav endale sobival ajal.

MIDA KOOLITUSEL ÕPID?

 • Kuidas mõjutab kodukontorist töötamine töörahulolu;
 • Millised on kaugtöö ohutegurid töötaja heaolule;
 • Kuidas mõjutab kaugtöö töökorraldust;
 • Kes vastutab kaugtööks vajaliku vara säilimise ja turvalise teabevahetuse eest;
 • Kuidas vältida kaugtööl esinevaid tööõnnetusi;
 • Kuidas luua tingimused edukaks kaug- ja hübriidtööks;
 • Milliseid juhendeid peab tööandja kaugtöö korraldmiseks koostama.

KOOLITUSE PROGRAMM:

Mõju inimesele

 • Koolitaja: Professor emer. Mare Teichmann

  • Mis on juhtunud töörahuloluga võrreldes COVID-19 pandeemiale eelnenud perioodiga (PE Konsult, 2022)?
  • Mis on kodust töötamise eelised ja puudused?
  • Mis on kodukontori sündroom? Tunnused, vältimine, toimetulek.
  • Millised on psühhosotsiaalsed ohutegurid kaugtöö kontekstis (ILO, 2020)?
  • Kuidas toime tulla tööstressiga?

Õiguslikud aspektid

 • Koolitaja: Marge Rebane, YourOffice juhtivjurist

  • Kus asub kaugtöökoht?
  • Kas kaugtöö mõjutab töökorraldust, sh tööajakorraldust?
  • Kas tööandja peab hindama kaugtöökohaga seotud riske?
  • Kas kodukontor toob kaasa täiendavaid nõudeid andmekaitse osas?
  • Kes peaks sisustama töötaja kodukontori?
  • Milliste kodukontori kulude hüvitamist on töötajal õigus nõuda?
  • Kes vastutab tööandja vara eest, mis asub töötaja kodus?
  • Kas kaugtöö kokkulepe on vajalik?
  • Kas õnnetus kodus võib olla tööõnnetus?

Tööohutusalane teave

 • Koolitaja: Mari-Liis Ivask, Protect Estonia OÜ tööohutuse spetsialist

  • Millised ohutegurid varitsevad kodukontoris?
  • Kuidas hinnata kodukontoris esinevaid riske ning mis võimalused selleks on?
  • Mis on riskide hindamise kasutegur?
  • Millised võiksid olla kaugtööga seotud kokkulepped ja juhised?
  • Kuidas uurida kodukontoris toimunud õnnetust?
  • Lisaks anname ideid kaugtöökoha murekohtade parandamiseks ja hübriidtöö rakendamiseks.

Koolitajad

 • Professor emer. Mare Teichmann

  Mare Teichmann on sündinud 1. märtsil 1954 Tallinnas. Ta on omandanud doktorikraadi psühholoogia alal Behterevi nim. Psühhoneuroloogiainstituudis Leningradis, praeguses Peterburis. Ta on psühholoogiaprofessor ja psühholoogia õppetooli asutaja (1992); Tallinna Tehnikaülikooli (TTÜ) Tööstuspsühholoogia Instituudi asutaja ja direktor (2009). Ta õpetab magistriõppes I/O psühholoogia aineid (sh juhtimispsühholoogia, tööelu kvaliteet, inimtegurite tehnika jne). Tema peamised uurimisvaldkonnad on tööstress; psühhosotsiaalsed tegurid tööl; elukvaliteet sh. tööelu kvaliteet; kontrollkese. Alates 1996. aastast on ta PE Konsult Ltd. tegevjuht ja konsultant tööpsühholoogia alal. PE Konsult on ametlik töötervishoiuteenuse osutaja Eestis. PE Konsult omab sellekohast tähtajatut MRT-litsentsi nr 0049. Töötervishoiuteenuse osutaja pädevust on hinnanud EV Terviseamet ning tähtajatu tegevusloa on registreerinud EV Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (vt. internetis MTR-litsentsi).

  https://et.wikipedia.org/wiki/Mare_Teichmann

  https://en.wikipedia.org/wiki/Mare_Teichmann

  https://www.wikiru.wiki/blog/en/Mare_Teichmann

 • Marge Rebane

  YourOffice, Juhtivjurist

  Marge Rebane on YourOffice juhtivjurist. Ta lõpetas 2010.a Tartu Ülikooli õigusteaduskonna magistrantuuri ning omab 15 aastast igapäevast töökogemust juristina. Nõustades kliente erinevates õigusvaldkondades on Marge üheks suurimaks kireks tööõigus, s.h tööandjate tööõigussüsteemide loomine ja töövaidlustes esindamine. Lisaks on Margel põhjalikud teadmised tööohutusest ning praktiline kaugtöö kogemus.

 • Mari-Liis Ivask

  Protect Estonia OÜ, tööohutuse spetsialist

  Mari-Liis Ivask on töötervishoiu ja tööohutuse valdkonnaga tegelenud üle 10 aasta, seda nii töökeskkonnaspetsialistina erinevates ettevõtetes ja asutustes kui Tööinspektsioonis töökeskkonna konsultandina. Mari-Liisil on spetsialistina praktiline kogemus ning lisaks on ta konsultandina näinud kõrvalt palju häid ja halbu praktikaid ja puutunud kokku väga erinevate töökeskkonna probleemidega. Mari-Liisil on magistrikraad organisatsioonikäitumise erialal. Alates 2020. aastast on ta spetsialistina Protect Estonia OÜ-s abiks erinevatele ettevõtetele tööohutuse tagamisel ja parema töökeskkonna loomisel.